Ordföranden 3

Referat 6 nov 2012

Olika bolag – olika roller

Ansvaret för styrelsearbetet vilar i stor utsträckning på ordföranden. På senare år har lagstiftaren givit rollen större tyngd och bolagskoden har lagt på ytterligare uppgifter, till exempel ansvaret för att styrelsens arbete utvärderas. Ibland är ordförande också vd eller huvudägare och de olika rollerna går in i varandra. Hur hanterar ordförande konflikter mellan dessa olika roller. Vilket ledarskap behövs?

Diskussionsdeltagarna fokuserade på ordförandens roll familje- och entreprenörsdrivna företag. De flesta hade erfarenheter av att vara externa ordföranden.

Små bolag

Vilken roll styrelsen har i ett bolag, skiljer sig markant mellan stora etablerade bolag och små nystartade bolag. I stora bolag hanterar vd det operativa arbetet och ansvaret och styrelsen arbetar med de mer övergripande frågeställningarna och strategin. I små bolag med begränsade resurser, blir det däremot ofta ett myller av operativa och mer strategiska arbetsuppgifter.

”Det är en polisuppgift när dagordningen kommer!”

Dynamiken

En av deltagarna poängterade gruppdynamikens betydelse och ansåg att det är viktigt att styrelsen hittar en gemensam spelplan innan arbetet kan starta. Som ordförande gäller det att kartlägga vilka mål och agendor som finns.

”Jag går alltid in lågt från början och pratar och samverkar med alla. Det är viktigt att lära känna dem man ska leva tillsammans med under det närmaste året. Först därefter flyttar vi oss mer mot formalia”

Familjeföretag – integritet och fingertoppskänsla viktiga

En av deltagarna, med lång och gedigen erfarenhet som både vd och styrelseordförande, är engagerad i några familjeföretag. Han  uttryckte att rollen som extern ordförande i familjeföretag är rådgivarens. I familjeföretag måste man spela på familjens villkor och det kan ibland innebära att man blir lite bakbunden.
”Styrelsearbetet i familjeföretag följer definitivt inte koden!”

Bolaget kan ha en lång gemensam historia med bygden vilket kan innebära att besluten inte alltid blir helt affärsmässiga. Frågan om huruvida det verkligen är nödvändigt att ta styrelsebeslut i olika frågor uppkommer ofta.

”Företaget styrs från köksbordet”

I nio fall av tio är den externa ordföranden en vän som familjen har en relation till och ett förtroende för.  Som ordförande måste man alltid vara mån om att ha en god relation till alla familjemedlemmar. Det finns ofta olika falanger inom familjen, med olika intressen och som ordförande måste man då se till att alla har samma agenda avseende bolaget. Den rådgivande rollen bygger på ett grundmurat förtroende.

”Det gäller att ha mycket fingertoppskänsla och tänka sig noga för i alla situationer.”

”Ordning och reda” i ägarledda bolag

Ordföranden är i första hand rådgivare också i de flesta ägarledda företag. Om vd är ägaren, är det han/hon som styr bolaget. Den externa ordföranden blir rådgivare och den som ser till att det råder ordning och reda i styrelsearbetet.

Att det kanske inte alltid går till enligt god praxis i ägarledda bolag, vittnade en annan diskussionsdeltagare om. I det fallet avsatte ägaren i praktiken bolagets vd, utan att vara ledamot. Genom tillsättandet av den nya vd:n, förändrades verksamheten i en riktning som inte överensstämde med ägardirektiven.

”Den nya riktningen visade sig framgångrik, men jag valde att kliva av eftersom den inte motsvarade min profil, berättade en av deltagarna.”

Det fanns olika uppfattningar och erfarenheter av entreprenörens och grundarens roll i bolagsbyggandet. En av deltagarna, som investerar i start-up bolag, ansåg att grundaren så småningom blir skadlig för bolagets utveckling och måste bort. Han menade att det finns en maktrelation mellan grundaren och investeraren. Som ägare och styrelseordförande blir man chef och måste vara beredd att avskeda för att kunna bygga bolaget.

”Det finns väldigt få Steven Jobs!”

Andra var inte av samma uppfattning, utan tyckte att en skicklig entreprenör i många fall är en viktig nyckelfaktor för bolagets framgång och bör defintivt vara kvar.

Går det undvika operativa arbetsuppgifter?

Ett problem i entreprenörsledda bolag kan vara att ledamöterna hamnar i operativa arbetsuppgifter. Ibland saknas resurser och tid för att ta fram beslutsunderlag och rapporter till styrelsemötena.

En deltagare som är extern ordförande i ett relativt nystartat, mycket framgångsrikt bolag var av uppfattningen att man lägger ned alltför mycket tid på sina uppdrag och att det är alldeles för mycket jobb i relation till arvodet.

”I mitt fall är jag i huvudsak tillsatt för att styra upp styrelsearbetet. Jag lägger mig inte i affären.”

Kapitalanskaffning är ofta en huvudfråga i entreprenörsledda bolag. I de fallen blir ordföranden lätt indragen i arbetet med att hitta investerare, skriva prospekt, kontakta banker och andra operativa uppgifter. En deltagare menade att entreprenören ofta inte förstår vad det för med sig att ta in externt kapital.

”Entreprenören har ofta inte insett vad det betyder att ägarandelen späds ut och att investeraren vill ha tillbaka sina pengar och göra en exit. Inte heller beredd på att det blir friktion när bolaget inte når upp till målen i budgeten”

Uppgiften som ordföranden blir komplicerad om ett bolag får in kapital från flera olika investerare och de inte har samma intressen eller agenda.

Ordföranden ”sista man på skutan”

Diskussionens slutkläm:

Ordföranden måste alltid vara beredd att ta över om vd inte fungerar eller om det blir kris.