Teman

Översikt

Ordföranderollen
Ordföranden - en ledarroll, unik i sitt slag och avgörande för bolagets framgång. Kraven har ökat de senaste tio åren. Men hur klarar ordföranden att lyfta arbetet till att bli affärs- och framtidsinriktat? Vilka egenskaper krävs för att lyfta samspelet mellan ledamöterna och för att stödja VD? Ingen bok kan ge ordföranderollen från A-Ö; men dina och andras erfarenheter kan ge vägledning i vardagsarbetet och i oväntade situationer.
Las Mer
Strategiarbetet
Tiden räcker inte till för strategiarbetet. Ett vanligt svar vid utvärderingar av styrelser. Överlastade styrelseseminarier; brist på fokus; en annan signal. Strategiarbetet som grund för styrningen av bolaget anses vara styrelsens viktigaste uppgift. Har styrelsen ett alltför stort kunskapsgap till ledningen? Handlar det om misskötsel av agendan? Vilka erfarenheter har du av ett fungerande arbete? Hur har andra lyckats?
Las Mer
Extern finansiering
När resurser saknas för att genomföra affärsiidén ser sig många ägare och styrelser om efter externt kapital. Ett annat skäl kan vara att det gäller att komma ut på marknaden tillräckligt snabbt före konkurrenter. Med extern finansiering kommer normalt krav på ägande och inflytande.
Las Mer
Styrelsen och ägarna
Hur påverkar närvarande eller frånvarande ägare styrelsearbetet? Ger det en nödvändig stadga, inriktning och drivkraft? Vilken roll har ledamöter utanför ägarkretsen och hur bidrar de till arbetet? Är de ett komplement eller den nödvändiga riktningsvisaren? Hur agerar en ordförande i avsaknad av tydliga ägare? Det finns lika många situationer som det finns olika ägare och –situationer. Vilka är dina erfarenheter?
Las Mer
VD och styrelsen
Som VD är man ensam. Man har sin styrelse. Det är en viktig relation. Främst ordföranden som diskussionspartner och ger VD råd och förmedlar erfarenheter, Ledamöterna som en tillgång för bolagets affär och som kravställare. Längtar VD efter nästa styrelsemöte? Kommer synpunkter på detaljer och hur VD skall genomföra besluten? Är förslagen ovidkommande för bolagets affär? Är ledamöterna förberedda, närvarande och engagerade?
Las Mer
Avgörande vägval
Många företag fattar sin avgörande beslut tidigt i sin utveckling; ofta intuitivt och utan att analysera alternativen. Entreprenören har mycket att vinna på att ha en styrelse som ser möjligheterna och konsekvenserna för att skapa bästa förutsättningar för utvecklingen.
Las Mer