Styrelsen/ägarna

Varje situation unik

Hur påverkar närvarande eller frånvarande ägare styrelsearbetet? Ger det en nödvändig stadga, inriktning och drivkraft? Vilken roll har ledamöter utanför ägarkretsen och hur bidrar de till arbetet? Det finns lika många situationer som det finns olika ägare och –situationer. Vilka är dina erfarenheter?

Man kan inte dra några slutsatser om ett styrelsearbete utan att ta hänsyn till ägandet. Ägandet har alltid ett stort inflytande vare sig ägaren/ägarna sitter i styrelsen eller inte. Det är naturligt ägandet är utgångspunkten.

Vi ser närvarande ägare och ägarstyrning som grundbultarna i svensk bolagsstyrning. En närvarande ägare har drivkraft, ofta strategisk vision och ett riskmedvetande

Det finns olika slags ägare och de skapar olika utmaningar och påverkar styrelsens arbete på olika sätt. Det börjar med styrelsens sammansättning, närvaron av ägare i styrelsen, olika intressen och inflytande; tillgång till kapital. De flesta ägare vill ha en kompetent styrelse som kan bidra med specifika kunskaper för att värdera risker, föreslå alternativ och affärsupplägg.

Äger en person bolaget anses styrelsen få en rådgivande roll, men uppdraget måste ändå paras med hög integritet. En ledamot kan inte delta i ett beslut som man inte tror på. Många av våra bästa entreprenörer har tagit bolagen till börsen. Det innebär att styrelsen har ett speciellt ansvar att se till alla aktieägarnas bästa; i praktiken det som är bra för bolaget.

Partnerskap och familjebolag skapar speciella situationer.  Många lovande affärer misslyckas därför att ägare har olika visioner, tidshorisonter eller enkelt nog olika personligheter. Det finns ingen förutom ordföranden som kan samla ägarna och för bolagets bästa söka finna en lösning.

Saknas tydliga ägare kan bolaget bli redlöst. Det är styrelsens; i hög grad ordförandens uppgift att initiera att en vision av bolagets framtid tas fram och förankra den om möjligt bland de ägare som finns. Man kanske utgår från vad som är möjligt och vad som är till störst nytta för de många aktieägarna: Städa upp bolaget och få det sålt eller satsa på värdetillväxt och framtida avkastning.